Những yêu cầu trong phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư

Từ ngày 15/2/2017, Thông tư 31/2016/TT-BXD về việc phân hạng nhà và công nhận hạng nhà chung cư sẽ chính thức có hiệu lực.

Theo đó, việc phân hạng và công nhận hạng được thực hiện đối với từng tòa nhà chung cư phải đảm bảo các yêu cầu:

Một là, có đề nghị của chủ sở hữu hoặc chủ đầu tư hoặc Ban quản trị nhà chung cư hoặc sự thống nhất bằng văn bản của 50% tổng chủ sở hữu nhà chung cư;

Hai là, nhà chung cư được xây dựng phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt; theo đúng Giấy phép xây dựng được cấp;

Ba là, nhà chung cư hoàn thành việc đầu tư xây dựng đúng với quy định pháp luật về nhà ở, xây dựng và pháp luật khác có liên quan;

Bốn là, nhà chung cư đã được bàn giao đưa vào sử dụng và không vi phạm quy định về pháp luật tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị công nhận hạng;

Năm là, nhà chung cư không thuộc khu vực đã có quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền, không thuộc diện bị phá dỡ.

2

Những tiêu chí phân hạng nhà chung cư được xác định trên cơ sở 04 nhóm tiêu chí, bao gồm: Nhóm tiêu chí về hệ thống, thiết bị kỹ thuật; Nhóm tiêu chí về quy hoạch – kiến trúc; Nhóm tiêu chí về chất lượng, quản lý, vận hành; Nhóm tiêu chí về dịch vụ, hạ tầng xã hội.

Từ đó, các tòa nhà chung cư sẽ được phân hạng vào 3 nhóm, bao gồm:

Hạng A: Nhà chung cư đáp ứng đầy đủ các yêu cầu để được phân hạng theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 của Thông tư này và phải đạt tối thiểu 18 trên tổng số 20 tiêu chí theo hướng dẫn tại phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.

Hạng B: Nhà chung cư đáp ứng đầy đủ các yêu cầu để được phân hạng theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 của Thông tư này và phải đạt tối thiểu 18 trên tổng số 20 tiêu chí theo hướng dẫn tại phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này.

Hạng C: Nhà chung cư đáp ứng đầy đủ các yêu cầu để được phân hạng theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 của Thông tư này nhưng không đạt đủ tiêu chí để công nhận hạng A và hạng B theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.

Trước khi thông tư 31 được ban hành, chưa có 1 Quy định chính thức nào về phân hạng nhà chung cư. Vì vậy, cách phân loại chủ yếu qua mức giá bán, dẫn đến tình trạng nhập nhèm về chất lượng của rất nhiều chung cư.

Danh sách các tiêu chí hướng dẫn theo Phụ lục 01, 02 đính kèm Thông tư 31.