Sắp ban hành tiêu chí đánh giá đô thị thông minh

5
Hiện chỉ có Hà Nội và Tp.HCM được công nhận là đô thị đặc biệt

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử theo Nghị quyết số 36a/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử và Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1819/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
Hiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã hình thành xu thế phát triển mới trong nhiều lĩnh vực, trong đó có đô thị thông minh. Theo đánh giá của Chính phủ, đây là các khái niệm mới, cần được nghiên cứu thấu đáo, chỉ đạo thống nhất từ Trung ương tới địa phương, phù hợp với xu thế phát triển chung và điều kiện của Việt Nam để phát triển bền vững.

Tuy nhiên, Thủ tướng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Xây dựng trong quá trình thực hiện chương trình này phải bảo đảm đầu tư thiết thực, hiệu quả, phù hợp với khả năng cân đối vốn và điều kiện của từng địa phương, tránh đầu tư theo phong trào, lãng phí, thất thoát.
Các đô thị Việt Nam hiện được chia thành 6 loại gồm: loại đô thị đặc biệt và các đô thị từ loại 1 đến loại 5. Trong đó các đô thị đặc biệt, loại 1 và 2 do Thủ tướng ra quyết định công nhận; các đô thị loại 3 và 4 do Bộ Xây dựng ra quyết định công nhận; và loại 5 do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công nhận.
Hiện tại Việt Nam có 2 đô thị đặc biệt là Hà Nội và Tp.HCM, 17 đô thị loại 1, 25 đô thị loại 2, 42 đô thị loại 3, 90 đô thị loại 4. Khoảng 38% dân số Việt Nam sống ở đô thị.